Reparam si placile electronice ale centralelor termice! Folosim doar piese originale, acceptate de producator! 0734.650.353

Impreuna micsoram costurile la factura de gaz!

Manual centrala Ariston BS-24

centrale-constantaPrezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice
de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi
esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de
către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar
şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în
cazul mutării ei la o altă instalaţie.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările)
incluse în prezentul manual şi în manualul de instalare şi de
întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii importante privind
siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.
Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde pentru
uz casnic.
Trebuie sa fi e racordat la o instalatie de încalzire si, in functie de model,
la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si capacitatile
sale.
Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele specifi cate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni
aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare
sau pentru nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.
Instalatorul trebuie să fi e autorizat pentru instalarea aparatelor de
încălzire conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 şi la sfârşitul
executării lucrării trebuie să elibereze clientului certifi catul de garantie
pentru montajul aparatului .
În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul,
închideti robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur,
adresati-va personalului califi cat ( numai catre centrul de asistenta
tehnica autorizat ISCIR si agreat de MTS ROMANIA SRL si care a efectuat
punerea in functiune – vezi certifi catul de garantie). Eventualele
reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale, trebuie sa
fi e executate doar de tehnicieni califi cati. Nerespectarea indicatiilor
de mai sus poate compromite siguranta aparatului si pentru aceasta
constructorul nu este responsabil.
În cazul lucrarilor sau întretinerilor si verifi carilor structurilor asezate
în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse
si a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa
personalului califi cat pentru a verifi ca efi cienta conductelor sau
dispozitivelor.
În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:
– întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în
poziţia „OFF”;
– închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei
de apă menajeră;
– goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de
îngheţ.
În cazul dezactivării defi nitive a centralei adresaţi-vă personalului califi
cat pentru a efectua această operaţiune.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor infl amabile în locul în care este instalată centrala.

Marcaje CE
Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele directive:
– 90/396/CEE cu privire la aparatele pe gaz
– 2004/108/EC cu privire la compatibilitatea electromagneti
– 92/42/CEE cu privire la randamentul energetic
– 2006/95/EC cu privire la siguranţa electrică.
Legenda simboluri:
Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii
leziunilor, în anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Niestosowanie się do tego ostrzeżenia grozi stratami materialnymi,
a także może narażać na poważne niebezpieczeństwo rośliny i
zwierzęta.
Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele
supraîncălzite sau de răniri datorate prezenţei unor componente
care pot tăia.
Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din
instalaţia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele)
desprinse din racorduri.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la
ţevile stricate.
Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.
Electrocutare provocată de fi rele descoperite şi afl ate sub
tensiune
Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a
vibraţiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
din cauza vibraţiilor.
Nu vă urcaţi pe aparat
Leziuni personale provocate de căderea aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii
aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fi xare.
Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile
pentru a efectua curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).
Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi
mai întâi centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia
“OFF”.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune
Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi
pentru curăţarea aparatului.
Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.
Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost
destinat, uz casnic.
Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.
Defectarea obiectelor folosite incorect.
Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalifi cate să folosească
aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din
aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul
de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi
robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.

Reparatii centrale constanta va sta la dispozitie pentru defectiuni.

ATENŢIE!
Instalaţia, prima pornire, reglările de verifi care (întreţinere, revizia)
trebuie să fi e efectuate conform instrucţiunilor şi numai de către
personal califi cat, autorizat ICIR si agreat de producator – vezi lista
centrelor de service din certifi catul de garantie.
O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi
lucrurilor şi pentru care fi rma constructoare nu este responsabilă.

Predispunerea la funcţionare
Dacă centrala este amplasată în interiorul unui apartament, verifi
caţi ca toate dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la aerisirea şi
ventilaţia încăperii, să fi e respectate.
Controlaţi periodic presiunea apei şi verifi caţi – când instalaţia este
rece – ca aceasta să fi e cuprinsă între 0,6 şi 1,5 bari. Dacă presiunea
este mai mică decât minima, alimentaţi cazanul cu apă deschizând
robinetul de sub acesta; odată atinsă valoarea de presiune indicată,
închideţi robinetul.
Dacă diferenţa de presiune este foarte mare, este posibil ca instalaţia
să piardă apă. În acest caz, apelaţi la ajutorul unui instalator.

Procedura de aprindere
Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva
secunde, ce vă arată că centrala este gata de funcţionare. Centrala
electronică va comanda aprinderea arzătorului, fără nicio intervenţie
manuală, în funcţie de cererea circuitului de încălzire.
Dacă, după 10 secunde, nu se aprinde arzătorul, dispozitivele de
siguranţă ale cazanului blochează ieşirea gazului iar ledul roşu 9 se
va aprinde.

Pentru repunerea în funcţiune a sistemului, este necesar să apăsaţi
scurt butonul de deblocare 10.
Dacă centrala se blochează din nou, controlaţi robinetul de gaz
pentru a vedea dacă este deschis, apoi apelaţi serviciul de Asistenţă
tehnică autorizat.

Funcţionarea pe timp de iarnă şi
vară
Rotaţia buşonului selector de încălzire 6
de pe panoul de comandă permite comutarea
funcţionării, de la vară la iarnă şi
invers.
Funcţionarea pe timp de vară se activează
poziţionând buşonul selector pe 0
(încălzire anulată).
Reglarea încălzirii
Reglarea temperaturii pe circuitul de
tur se face cu buşonul circ. de încălzire,
6, de pe panoul de comandă ; plaja de
temperatură este de la 42°C la 82°C.
Temperatura pe circuitul de încălzire este
indicată de ledurile galbene de pe panoul
de comandă.

Reglare temperaturii în circuitul
sanitar
Reglarea temperaturii apei calde menajere
se face cu buşonul 7 de pe panoul de
comandă; plaja de temperatură este de la
36°C la 60°C.

Întreruperea încălzirii
Pentru a întrerupe încălzirea, rotiţi selectorul 6 în
poziţia 0. Centrala va rămâne în modalitatea de
funcţionare pe timp de vară, producând numai necesarul
de apă caldă sanitară, la temperatura stabilită.

Condiţii de oprire a aparatului
Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa
electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează,
dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de
blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care
se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.
Se pot verifi ca două tipuri de opriri.
Oprire de siguranţă
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat
după încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 9 şi
ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi
tabel)
Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul
se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.
În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi
să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe
panoul de comandă.
În caz de Oprire datorită presiunii insuficiente de apă în circuitul
de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul galben
9 şi ledurile 40-50 emit un semnal intermitent – vezi tabel).
Verificaţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce
presiunea atinge 1 – 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă
a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea
robinetului de sub cazan.
În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala,
poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi
robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica
eventualele pierderi de apă.
Blocare de funcţionare
Acest tip de eroare, indicat pe display de litera A şi de aprinderea
led-ului,
este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat.
(ledul roşu 9 aprins şi ledurile galbene de temperatură 1 indică
codul anomaliei – vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală
a cazanului, apăsaţi tasta de pe panoul de comandă.
Important
În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă
să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică.
Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5
reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).Blocarea sporadică
sau izolată nu constituie o problemă.

Oprire temporara
pentru anomalie de evacuare fum (24 CF)
Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de
evacuare a gazelor arse. Blocarea aparatului este momentană şi este
indicată de ledul galben 5.
Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca conditiile
corecte de functionare sunt refacute, continua functionarea
normala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.
Service centrale Ariston NON STOP
www.reparatiicentraleconstanta.ro

Similar Articles

Reparatii centrale Consta... Pentru clientii din Constanta care au nevoie de un manual Viessmann, am atasat mai jos pdf pentru centrala Vitopend 100WH1B. Il puteti descarca si citi instructiunile. manual-viessmann-vitopend-100-wh1b
Reparatii centrale termic... In cazul in care sunteti din orasul Navodari si aveti nevoie de un service autorizat pentru centrale termice, ne puteti contacta non-stop la numarul afisat pe site,
Inca putin si implinim un... Avem aproape un an de cand am infiintat acest website, insa experienta noastra este de peste 10 ani in acest domeniu. Avem oferte constant si reduceri pentru
Recomandare: aveti grija ... In perioada rece au fost probleme foarte multe la centralele termice si vor mai fi probabil si in luna februarie. Incercam sa ajungem la toti clientii, insa,
Centrala in condensare ve... Dacă vă aflați în situația de a schimba vechea centrală sau  doriți să vă montați una în locuință, trebuie spus că opțiunile de pe piață sunt diverse,
Probleme noi depistate la... De-a lungul timpului am avut “ocazia” de a depista tot felul de probleme la centralele termice, de unele chiar si noi am ramas surprinsi. Mai jos sunt
Service centrale Junkers ... Service centrale Junkers in Constanta Suntem autorizati sa intervenim pentru a repara diferite tipuri de centrale, inclusiv Junkers, producator prezent in casele multor clienti din Judetul Constanta.
Reparator centrale Aristo... In cazul in care locuiti in Ovidiu, Navodari, Constanta sau alta zona din Judetul Constanta, puteti apela la serviciile noastre profesionale, echipa fiind avizata pentru a intervene
Reparatii centrale Aristo... Echipa noastra intervine in tot Judetul Constanta pentru a repara centrale termice de la diferiti producatori, inclusiv Ariston. Pentru cei care au o centrala Ariston MicroGenus Plus
Reparatii centrale (Servi... Daca sunteti din Ovidiu si aveti o problema cu centrala, ne puteti contacta non-stop, echipa Reparatii Centrale Constanta fiind una cu vechime in domeniul acesta. Noi vom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *