Reparam si placile electronice ale centralelor termice! Folosim doar piese originale, acceptate de producator! 0734.650.353

Impreuna micsoram costurile la factura de gaz!

Manual-Ariston-CLAS-24-28-32

aristonPrezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehnice de instalare şi
de întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă
trebuie păstrate cu grijă de către utilizator şi va trebui să însoţească mereu
centrala, chiar şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în
cazul mutării ei la o altă instalaţie.
Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările) incluse în prezentul
manual şi în manualul de instalare şi de întreţinere deoarece amândouă conţin
indicaţii importante privind siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.
Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde pentru uz
casnic.
Trebuie sa fie racordat la o instalatie de încalzire si , in functie de model , la
reteaua de distribuire apa rece , compatibile cu calitatile si capacitatile sale.
Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele specificate.
Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni aparute
din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare sau pentru
nerespectarea instructiunilor din prezentul manual.
Instalatorul trebuie să fie autorizat pentru instalarea aparatelor de încălzire
conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 şi la sfârşitul executării lucrării trebuie
să elibereze clientului certificatul de garantie pentru montajul aparatului .
În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul, închideti
robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, adresati-va personalului
calificat ( numai catre centrul de asistenta tehnica autorizat ISCIR si agreat de
MTS ROMANIA SRL si care a efectuat punerea in functiune – vezi certificatul
de garantie )
Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale, trebuie
sa fie executate doar de tehnicieni calificati.
Nerespectarea indicatiilor de mai
sus poate compromite siguranta aparatului si pentru aceasta constructorul nu
este responsabil.
În cazul lucrarilor sau întretinerilor si verificarilor structurilor asezate în
apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse
si a accesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa
personalului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau dispozitivelor.
În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:
– întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în poziţia
„OFF”;
– închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei de
apă menajeră;
– goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de îngheţ.
În cazul dezactivării definitive a centralei adresaţi-vă personalului calificat
pentru a efectua această operaţiune.
Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi
întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor inflamabile în locul în care este
instalată centrala
Marcarea CE
Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale directivei
privind aparatele pe gaz 90/396/CEE, condiţiile esenţiale ale directivei privind
compatibilitatea electromagnetică 89/366/CEE şi, în plus, îndeplineşte condiţiile
esenţiale ale directivei cu privire la randament 92/42/CEE.
Norme de siguranta
Legenda simboluri:
Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii leziunilor, în
anumite circumstante chiar mortale, la persoane.
Niestosowanie się do tego ostrzeżenia grozi stratami materialnymi, a także może
narażać na poważne niebezpieczeństwo rośliny i zwierzęta.
Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Leziuni personale
provocate de arsuri de la componentele supraîncălzite sau de răniri datorate
prezenţei unor componente care pot tăia.
Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din instalaţia sa.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.
Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele) desprinse din
racorduri.
Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la ţevile stricate.
Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.
Electrocutare provocată de fi rele descoperite şi afl ate sub tensiune
Nu lăsaţi obiecte pe aparat.
Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a vibraţiilor.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii din cauza
vibraţiilor.
Nu vă urcaţi pe aparat
Leziuni personale provocate de căderea aparatului.
Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii aparatului din
cauza desprinderii din dispozitivele de fi xare.
Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile pentru a efectua
curăţarea aparatului.
Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).
Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi mai întâi
centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.
Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune
Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi pentru curăţarea
aparatului.
Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.
Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinat,
uz casnic.
Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare.
Defectarea obiectelor folosite incorect.
Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalifi
cate să folosească aparatul.
Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.
În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat,
întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi
ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.
În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi robinetul de gaz,
deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.
Explozii, incendii sau intoxicaţii.
ATENŢIE!
Instalaţia, prima pornire, reglările de verifi care (întreţinere, revizia) trebuie să fi e efectuate
conform instrucţiunilor şi numai de către personal califi cat, autorizat ICIR si agreat de
producator – vezi lista centrelor de service din certifi catul de garantie.
O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi
pentru care fi rma constructoare nu este responsabilă.
Predispunerea la funcţionare
Dacă centrala este amplasată în interiorul unui apartament, verifi caţi ca toate
dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la aerisirea şi ventilaţia încăperii, să fi e
respectate.
Verificaţi periodic presiunea apei la manometrul “4” şi verificaţi, în cazul în care
instalaţia este rece, dacă această presiune are valoarea cuprinsă între 0,5 şi
1,5 bar. Dacă presiunea este sub valoarea minimă este necesar să o refaceţi
(să faceţi să crească presiunea) cu ajutorul robinetului de umplere aşezat pe
partea inferioară a centralei.
O dată ajunsă presiunea la valoarea medie de 1 bar închideţi robinetul. Dacă
scăderea presiunii este frecventă, probabil că există o pierdere de apă în
instalaţie. În acest caz este necesară intervenţia instalatorului.
Reglarea încălzirii
Este posibilă reglarea temperaturii
apei de încălzire acţionând asupra
butonului “5”, poziţionând indicatorul pe
intervalul dintre min şi max., se obţine
o temperatură variabilă de 45°C până la
circa 80°C.
Este posibilă controlarea temperaturii
agentului termic pe display–ul digital. La
acest tip de instalaţie butonul de încălzire
influenţează în mod direct temperatura
mediului.
Întreruperea încălzirii
Pentru a întrerupe încălzirea, rotiţi butonul
“5” până la poziţia O .
Centrala va rămâne pe modul de
funcţionare vară doar pentru comanda
(cererea) de furnizare apă caldă menajeră.
Reglare temperaturii în circuitul
sanitar
(cazan legat la un boiler exterior,
prin intermediul unui Set ARISTON
– opţional)
În cazul conectării cazanului la un boiler
exterior, cu ajutorul unui Set ARISTON, este
posibil să reglaţi temperatura din circuitul
sanitar. Instalând maneta de reglare
conţinută în acest Set, pe panoul de
comenzi (în poziţia 10) se poate modifi ca
temperatura apei calde menajere de la
aproximativ 40°C la circa 60°C. Valoarea
aleasă este afi şată pe ecran, printr-un
semnal intermitent.
Pentru a exclude boilerul, este sufi cient să
apăsaţi tasta 16 : ledul 13 se va aprinde.
Cazanul va rămâne în funcţiune numai
pentru încălzire.
Procedura de oprire
Pentru a stinge centrala, apăsaţi butonul
ON/OFF .
Pentru a opri defi nitiv cazanul, poziţionaţi
întrerupătorul electric extern pe OFF; di-
splayul se va stinge.
Închideţi robinetul de gaz.
Condiţii de oprire a aparatului
Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa electronica
ce execută anumite controale interne, care declanşează, dacă este necesar, un
dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de blocare, pe display-ul panoului de
comandă este afişat un cod care se referă la tipul de oprire şi la cauza care a
generat oprirea.
Se pot verifica două tipuri de opriri.
Oprire de siguranţă
Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat după
încetarea cauzei care a provocat oprirea. Pe display apare intermitent mesajul
Err împreună cu codul anomaliei (de ex.,
Err
Err
/
107
107
) .
Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala porneşte din nou, reluându-şi
funcţionarea obişnuită.
În timp ce cazanul este în oprirea de siguranţă puteţi să îl repuneţi în funcţiune,
oprind şi repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe panoul de comandă.
Dacă centrala semnalează oprirea de siguranţă şi după restartare, opriţi
centrala. Poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe OFF, închideţi robinetul
de gaz şi apelaţi un instalator calificat.
Oprire de siguranţă pentru circulaţie apă insuficientă
Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul de încălzire, cazanul va semnala
oprirea de siguranţă.
Pe display va apărea unul din codurile de la 1 03 la 1 07.
Verificaţi presiunea pe higrometru şi în caz de necesitate completaţi nivelul
de apă deschizând robinetul de sub cazan. Închideţi robinetul imediat ce
presiunea se ridică la 1 – 1,5 mbari.
Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriţi centrala, poziţionaţi
întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi robinetul de gaz şi apelaţi
un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apă.
IMPORTANT
DACĂ OPRIREA SE REPETĂ FRECVENT, VĂ RECOMANDĂM SĂ APELAŢI LA UN
CENTRU DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ AUTORIZAT. DIN MOTIVE DE SIGURANŢĂ,
CENTRALA VA PERMITE ÎN ORICE CAZ UN NUMĂR MAXIM DE 5 ÎNCERCĂRI DE
REARMARE ÎN 15 MINUTE PRIN APĂSAREA TASTEI reset
. DACĂ CENTRALA
SE OPREŞTE RAR, ACEST LUCRU NU CONSTITUIE O PROBLEMĂ.
Oprire temporara
pentru anomalie de evacuare fum (24/28 CF) 6 01
Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de evacuare a
gazelor arse.
Blocarea aparatului este temporara si este emnalata de codul de eroare 6 01.
Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca conditiile corecte
de functionare sunt refacute, continua functionarea normala, in caz contrar
centrala se opreste si ciclul se repeta.
ATENTIE!
In caz de nefunctionare sau de intreruperi repetate, opriti
alimentarea electrica a centralei punand comutatorul extern in
pozitia inchis, inchideti robinetul de gaz si contactati Serviciul de
Asistenta Tehnica.
Antigel (Anti-îngheţ)
Centrala este prevăzută cu o protecţie împotriva îngheţului care se bazează pe controlul
temperaturii de tur a centralei: dacă această temperatura coboară sub 8°C se activează
pompa de recirculare (circulaţia în instalaţia de încălzire) timp de 2 minute.
După două minute de circulaţie placa electronică verifică următoarele:
a – dacă temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreşte;
b – dacă temperatura de tur este > 3°C şi < de 8°C, pompa se activează pentru încă 2
minute;
c –
dacă temperatura de tur este < de 3°C se aprinde arzătorul (pe mod încălzire la
putere minimă) până ce ajunge la temperatura de 33°C. Odată atinsă această
temperatură arzătorul se stinge şi pompa de recirculare continuă să funcţioneze
pentru încă două minute. Este posibilă funcţionarea continuă a pompei de recircu-
lare cu ajutorul parametrului P din Meniul de reglări (vezi parag. 4.4.1)
Protecţia anti – îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de
funcţionare:
– dacă presiunea în instalaţie este suficientă;
– dacă centrala este alimentată la curent electric,
il simbolo
è illuminato ;
– dacă gazul este furnizat

Similar Articles

Echipa reparatii centrale... Desi suntem prezenti online de doar cateva luni, am reusit sa realizam o mica comunitate, intr-un timp relativ scurt. Speram ca in continuare sa va oferim informatii
Reparatii centrale Consta... Pentru clientii din Constanta care au nevoie de un manual Viessmann, am atasat mai jos pdf pentru centrala Vitopend 100WH1B. Il puteti descarca si citi instructiunile. manual-viessmann-vitopend-100-wh1b
Reparatii centrale Saunie... Echipa noastra intervine si pentru reparatia centralelor Saunier Duval, centrale pe care le regasim la foarte multi clienti. Am atasat mai jos manualul pentru centrala Saunier Duval
Curatarea chimica a centr... Pe langa serviciile de reparatii ale centralelor termice, oferim si curatare chimica, un proces dificil dar foarte necesar in cazul in care doriti ca centrala sa aiba
Manual centrala termica S... In cazul in care aveti nevoie de manual pentru centrala termica Saunier Duval Thema Classic c25 f25, am pus mai jos un link de download (format pdf).
Manual centrala Motan MAX... Mai jos gasiti manualul pentru Centrala Motan, pe care il puteti descarca si citi. motan-maxoptimus Va recomandam sa apelati doar la personal avizat in vederea reparatiilor, pentru
Inca putin si implinim un... Avem aproape un an de cand am infiintat acest website, insa experienta noastra este de peste 10 ani in acest domeniu. Avem oferte constant si reduceri pentru
Manual Ariston – AS – 24 Prezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehni-ce de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de către utilizator
Manual Ferroli FEReasy F-... Am pus la descarcare manualul pentru centrala Ferroli FEReasy F-24, in format pdf limba romana. In cazul in care aveti o astfel de centrala, puteti citi instructiunile,
Manual-Ariston-Genus-24-2... Tuzla face parte din lista cu locatiile unde noi intervenim pentru a repara centrale termice de la Ariston, Bosch, Buderus, Baxi, Beretta, Vaillant, Wiessmann, Saunier Duval, De

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *