Reparam si placile electronice ale centralelor termice! Folosim doar piese originale, acceptate de producator! 0734.650.353

Impreuna micsoram costurile la factura de gaz!

Manual Ariston – AS – 24

manual-aristonPrezentul manual împreună cu manualul „Instrucţiuni tehni-ce de instalare şi de întreţinere” constituie parte integrantă şi esenţială a produsului. Amândouă trebuie păstrate cu grijă de către utilizator şi va trebui să însoţească mereu centrala, chiar şi în cazul cesionării ei unui alt utilizator sau proprietar şi/sau în cazul mutării ei la o altă instalaţie.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile şi recomandările (avertizările) incluse în prezentul manual şi în manualul de instalare şi de întreţinere deoarece amândouă conţin indicaţii importante pri-vind siguranţa instalării, folosirea şi întreţinerea.

Acest aparat este destinat incalzirii si/sau producerii apei calde pentru uz casnic.

Trebuie sa fie racordat la o instalatie de încalzire si, in functie de model, la reteaua de distribuire apa rece, compatibile cu calitatile si capacitatile sale.

Este interzisa folosirea în scopuri diferite de cele specificate. Constructorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni aparute din cauza folosirii improprii, gresite si necorespunzatoare sau pentru ne-respectarea instructiunilor din prezentul manual.

Instalatorul trebuie să fie autorizat pentru instalarea aparatelor de încălzire conform prescriptiilor tehnice PT A1/2002 şi la sfârşitul executării lucrării trebuie să elibereze clientului certificatul de garantie pentru montajul aparatului .

În cazul defectiunilor si /sau unei proaste functionari opriti aparatul, în-chideti robinetul de gaz si nu încercati sa îl reparati singur, adresati-va personalului calificat ( numai catre centrul de asistenta tehnica autorizat ISCIR si agreat de MTS ROMANIA SRL si care a efectuat punerea in functiu-ne – vezi certificatul de garantie). Eventualele reparatii, efectuate numai cu piese de schimb originale, trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea indicatiilor de mai sus poate compromite sigu-ranta aparatului si pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

În cazul lucrarilor sau întretinerilor si verificarilor structurilor asezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si a ac-cesoriilor lor, opriti aparatul si la terminarea lucrarilor adresativa persona-lului calificat pentru a verifica eficienta conductelor sau dispozitivelor.

În cazul unei nefolosiri îndelungate a centralei trebuie să:

 

  • întrerupeţi alimentarea electrică punând întrerupătorul extern în poziţia „OFF”;

 

  • închideţi robinetul de gaz, pe cel al instalaţiei termice şi al instalaţiei de apă menajeră;

 

  • goliţi instalaţia termică şi de apă menajeră dacă există pericol de îngheţ.

În cazul dezactivării definitive a centralei adresaţi-vă personalului califi-cat pentru a efectua această operaţiune.

Pentru curăţarea componentelor externe, opriţi centrala şi aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.

Nu folosiţi şi nu păstraţi substanţe uşor inflamabile în locul în care este instalată centrala.

Marcarea CE

Marca CE garantează că aparatul îndeplineşte condiţiile esenţiale ale directivei privind aparatele pe gaz 90/396/CEE, condiţiile esenţiale ale directivei privind compatibilitatea electromagnetică 89/366/CEE şi, în plus, îndeplineşte condiţiile esenţiale ale directivei cu privire la randa-ment 92/42/CEE.

Norme de siguranta

Legenda simboluri:

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii leziunilor, în anumite circumstante chiar mortale, la persoane.

Niestosowanie się do tego ostrzeżenia grozi stratami materialnymi, a także może narażać na poważne niebezpieczeństwo rośliny i zwierzęta.

Nu efectuaţi operaţii care implică desfacerea aparatului.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Leziuni personale provocate de arsuri de la componentele supraîncălzite sau de răniri datorate prezenţei unor componente care pot tăia.

Nu efectuaţi operaţii care implică mutarea aparatului din instalaţia sa.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune.

Inundaţii din cauza pierderilor de apă prin tuburile (conductele) desprinse din racorduri.

Explozii, incendii sau intoxicaţii din cauza pierderilor de gaz de la ţevile stricate.

Nu provocaţi daune la cablul de alimentare electrică.

Electrocutare provocată de firele descoperite şi aflate sub tensiune

Nu lăsaţi obiecte pe aparat.

Leziuni personale provocate de căderea obiectelor ca urmare a vibraţiilor.

Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii din cauza vibraţiilor.

Nu vă urcaţi pe aparat

Leziuni personale provocate de căderea aparatului.

Defectarea aparatului sau a obiectelor în cauză ca urmare a căderii aparatului din cauza desprinderii din dispozitivele de fixare.

Nu vă urcaţi pe scaune, taburete, scări sau suporturi instabile pentru a efectua curăţarea aparatului.

Leziuni personale provocate de cădere (scări duble).

Nu efectuaţi operaţiuni de curăţare a aparatului fără să opriţi mai întâi centrala şi să aşezaţi întrerupătorul extern în poziţia “OFF”.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune

Nu folosiţi insecticide, dizolvanţi sau detergenţi agresivi pentru curăţarea aparatului.

Dăunează părţilor dina material plastic sau părţilor lăcuite.

Nu utilizaţi aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost destinat, uz casnic.

Defectarea aparatului prin supraîncărcare în funcţionare. Defectarea obiectelor folosite incorect.

Nu lăsaţi copiii şi persoanele necalificate să folosească aparatul.

Defectarea aparatului din cauza folosirii improprii a aparatului.

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieşind din aparat, întrerupeţi alimentarea electrică, închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicaţiilor.

În cazul în care se simte miros puternic de gaz închideţi robinetul de gaz, deschideţi ferestrele şi anunţaţi tehnicianul.

Explozii, incendii sau intoxicaţii.

ATENŢIE!

Instalaţia, prima pornire, reglările de verifi care (întreţinere, revizia) trebuie să fi e efectuate conform instrucţiunilor şi numai de către personal califi cat, autorizat ICIR si agreat de producator – vezi lista centrelor de service din certifi catul de garantie.

O instalare greşită poate provoca daune persoanelor, animalelor şi lucrurilor şi pentru care fi rma constructoare nu este responsabilă.

Predispunerea la funcţionare

Dacă centrala este amplasată în interiorul unui apartament, verifi caţi ca toate dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la aerisirea şi ventilaţia încăperii, să fi e respectate.Controlaţi periodic presiunea apei şi verifi caţi – când instalaţia este rece– ca aceasta să fi e cuprinsă între 0,6 şi 1,5 bari. Dacă presiunea este mai mică decât minima, alimentaţi cazanul cu apă deschizând robinetul de sub acesta; odată atinsă valoarea de presiune indicată, închideţi robinetul.

Dacă diferenţa de presiune este foarte mare, este posibil ca instalaţia să piardă apă. În acest caz, apelaţi la ajutorul unui instalator.

Procedura de aprindere

Apăsaţi tasta ON/OFF 2; se va aprinde ledul verde 3, iar după câteva secunde, ce vă arată că centrala este gata de funcţionare. Centrala electronică va comanda aprinderea arzătorului, fără nicio intervenţie manuală, în funcţie de cererea circuitului de încălzire.

Dacă, după 10 secunde, nu se aprinde arzătorul, dispozitivele de siguranţă ale cazanului blochează ieşirea gazului iar ledul roşu 9 se va aprinde. Pentru repunerea în funcţiune a sistemului, este necesar să apăsaţi scurt butonul de deblocare 10.

Dacă centrala se blochează din nou, controlaţi robinetul de gaz pentru a vedea dacă este deschis, apoi apelaţi serviciul de Asistenţă tehnică autorizat.

Funcţionarea pe timp de iarnă şi vară

Rotaţia buşonului selector de încălzire 6 de pe panoul de comandă permite comutarea funcţionării, de la vară la iarnă şi invers.

Funcţionarea pe timp de vară se activează poziţionând buşonul selector pe 0 (încălzire anulată).

Reglarea încălzirii

Reglarea temperaturii pe circuitul de tur se face cu buşonul circ. de încălzire, 6, de pe panoul de comandă ; plaja de temperatură este de la 42°C la 82°C.

Temperatura pe circuitul de încălzire este indicată de ledurile galbene de pe panoul de comandă.

Reglare temperaturii în circuitul sanitar

Reglarea temperaturii apei calde menaje-re se face cu buşonul 7 de pe panoul de comandă; plaja de temperatură este de la 36°C la 60°C.

Întreruperea încălzirii

Pentru a întrerupe încălzirea, rotiţi selectorul 6 în poziţia 0. Centrala va rămâne în modalitatea de funcţionare pe timp de vară, producând numai necesarul de apă caldă sanitară, la temperatura stabilită.

Procedura de oprire

Pentru a opri cazanul apăsaţi tasta ON/OFF; le-dul verde 3 se stinge.

Pentru a opri defi nitiv cazanul, poziţionaţi întrerupătorul electric extern pe OFF; displayul se va stinge.

Închideţi robinetul de gaz.

Condiţii de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de funcţionarea necorespunzătoare prin placa electronica ce execută anumite controale interne, care declanşează, dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranţă. În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă este afi şat un cod care se referă la tipul de oprire şi la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifi ca două tipuri de opriri.

Oprire de siguranţă

Această eroare este de tip “volatil” adică dispare automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat oprirea; (ledul galben 5 şi ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei – vezi tabel)

Imediat după încetarea cauzei care a provocat această oprire aparatul se reporneşte şi începe să funcţioneze în mod normal.

În timp ce cazanul este în oprire de siguranţă este posibil să încercaţi să îl repuneţi în funcţiune, oprind şi repornind aparatul cu OFF de pe panoul de comandă.

În caz de Oprire datorită presiunii insuficiente de apă în circuitul de încălzire, cazanul semnalează o oprire de siguranţă (ledul galben 5 şi ledurile 50-60 emit un semnal intermitent – vezi tabel).

Verificaţi presiunea pe higrometru şi închideţi robinetul imediat ce presiunea atinge 1 – 1,5 bar. Puteţi restabili funcţionarea corectă a instalaţiei umplând bazinul cazanului cu apă, prin deschiderea robinetului de sub cazan.

În acest caz, dacă cererea de umplere este frecventă, opriţi centrala, poziţionaţi întrerupătorul electric extern în poziţia OFF, închideţi robinetul de gaz şi apelaţi un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apă.

Blocare de funcţionare

Acest tip de eroare, indicat pe display de litera A şi de aprinderea led-ului, este de tip “nevolatil”, ceea ce înseamnă că nu îşi revine automat. (ledul roşu 9 aprins şi ledurile galbene de temperatură 1 indică codul anomaliei

– vezi tabel) Pentru a restabili funcţionarea normală a cazanului, apăsaţi tasta  de pe panoul de comandă.

Important

În cazul în care centrala se blochează în mod frecvent se recomandă să vă adresaţi Serviciului nostru Autorizat de Asistenţă Tehnică. Din motive de siguranţă, centrala va permite un număr maxim de 5 reporniri în 15 minute (apăsând tasta de RESET).

Blocarea sporadică sau izolată nu constituie o problemă.

Acest dispozitiv de control opreste centrala in caz de anomalie de evacu-are a gazelor arse. Blocarea aparatului este momentană şi este indicată de ledul galben 5.

Dupa 12 minute, centrala incepe procedura de aprindere; daca conditiile corecte de functionare sunt refacute, continua functionarea normala, in caz contrar centrala se opreste si ciclul se repeta.

Service centrale Ariston Non STOP

http://reparatiicentraleconstanta.ro/

Antigel (Anti-îngheţ)

Centrala este prevăzută cu o protecţie împotriva îngheţului care se bazează pe controlul temperaturii de tur a centralei: dacă această tem-peratura coboară sub 8°C se activează pompa de recirculare (circulaţia în instalaţia de încălzire) timp de 2 minute.

După două minute de circulaţie placa electronică verifi că următoarele:

  1. dacă temperatura de tur este > de 8°C, pompa se opreşte;
  2. dacă temperatura pe circuitul de tur este cuprinsă între 4°C şi 8°C circulaţia rămâne activată timp de alte 2 minute, per un total de 20 de minute;
  3. dacă temperatura pe circuitul de tur este mai mică de 4°C, se va aprinde arzătorul la puterea minimă, până când temperatura va atinge nive-lul de 30°C, după care se va activa post- ventilarea, timp de 5 secunde.

Protecţia anti – îngheţ se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de funcţionare:

  • dacă presiunea în instalaţie este sufi cientă;
  • dacă centrala este alimentată la curent electric, il simbolo è illuminato ;
  • cazanul nu este în stadiul de blocare
  • dacă gazul este furnizat.

Schimbare gaz

Centralele noastre sunt proiectate atât pentru funcţionarea cu gaz metan, cât şi cu gaz GPL.

În cazul în care ar fi necesară transformarea, adresaţi-vă unui tehnician autorizat al Centrului de Asistenţă Tehnică. (vezi certifi catul de garantie)

Întreţinere

Întreţinerea (verifi carea, revizia) este obligatorie prin lege şi este esenţială pentru siguranţa, buna funcţionare şi durata centralei.

La fi ecare 24 de luni este obligatorie efectuarea analizei gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul şi emisiile de substanţe po-luante. (conform PT A1/2002).

Toate aceste operaţiuni sunt înscrise în livretul aparatului.

Similar Articles

Pregatiti centralele term... Mai este foarte putin pana la venirea sezonului rece, perioada in care apar foarte multe probleme la centralele termice. In cazul in care detineti o centrala, va
Reparatii centrale (Servi... Daca sunteti din Ovidiu si aveti o problema cu centrala, ne puteti contacta non-stop, echipa Reparatii Centrale Constanta fiind una cu vechime in domeniul acesta. Noi vom
Reparatii centrale Aristo... Echipa noastra intervine rapid in Judetul Constanta, pentru a repara centrale Ariston, Bosch, Buderus, Baxi, Beretta, Vaillant, Wiessmann, Saunier Duval, De Dietrich, Ferroli, Immergas, Junkers, Motan, Romstal, Protherm,
Echipa intervine pentru r... Suntem unii dintre cei mai importanti reparatori de centrale termice din Judetul Constanta, cu o experienta de peste 5 ani in domeniul reparatiilor, autorizati pentru a interveni
Echipa va ureaza Paste Fe... Suntem prezenti in mediul online de 6 luni, timp in care am reusit sa ajungem pe prima pozitie si sa ne mentinem in topul reperatiilor de centrale
Sunteti din Navodari si a... Reparatii centrale in Navodari Navodari face parte din lista de orase in care avem acoperire Non-STOP, echipa noastra fiind la dispozitia dumneavoastra pentru reparatii ale centralelor termice,
La orice ora, in orice zi... Va reamintim ca oferim servicii de reparatii centrale in regim NON STOP. Chiar si la aceasta ora, in orice zi! In cazul in care aveti nevoie de
Manual centrala Motan MAX... Mai jos gasiti manualul pentru Centrala Motan, pe care il puteti descarca si citi. motan-maxoptimus Va recomandam sa apelati doar la personal avizat in vederea reparatiilor, pentru
Unde gasim piese pentru c... De foarte multe ori se intampla ca centrala sa se strice, iar piesele nu sunt deloc ieftine, indiferent de marca pe care o aveti. Piesele pot sa
Manual Vision II Dual Con... Manual-Vision-II-Dual-Condensing Iata ca am ajuns si la acest model pentru cei care au nevoie de un manual. Puteti descarca cu un click pe link-ul de mai sus,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *